Meer over de zorg in onze spoedklinieken

Kliniek Eerste Constantijn Huygensstraat: bij spoed voor EPA-cliënten

De kliniek heeft twee IC’s, drie gesloten en twee open afdelingen. De opnameduur is wisselend: van een paar dagen tot een paar maanden, waarbij het doel is om de behandeling zo kort en prettig mogelijk te houden, het motto is dan ook zo ‘kort als mogelijk, zo lang als nodig’. Elke afdeling heeft een gezamenlijke huiskamer, een eetkamer en gespreksruimtes.

Afdelingen

Kliniek Eerste Constantijn Huygensstraatstaat heeft verschillende afdelingen:

 • Op gesloten afdelingen verblijven cliënten met meerdere problemen, zij hebben deze opname nodig om weer genoeg structuur in hun leven te krijgen. De cliënten worden actief ondersteund bij het opstaan, de daginvulling, de dagelijkse zelfzorg en de zorg voor de omgeving. Daarnaast is er aandacht voor diagnostiek, sociaal-maatschappelijke problemen en psychiatrische behandeling.
 • De IC afdelingen zijn voor cliënten die naast behandeling, veel structuur en bescherming nodig hebben.
 • Op de besloten afdelingen is de deur van de afdeling niet gesloten. Hier kunnen cliënten met toestemming van de verpleging vrij in- en uitlopen. Deze afdelingen bieden veel bescherming, en tegelijkertijd de mogelijkheid om voorzichtig stappen te leren zetten in het leven buiten de kliniek.
 • Op de vrouwenafdeling verblijven alleen vrouwelijke cliënten die niet op een gemengde afdeling kunnen, willen of mogen worden opgenomen. Dat kan zijn vanwege hun culturele achtergrond, hun ziekte, traumatische ervaringen met mannen of om andere redenen. Er is plaats voor dertien vrouwen met uiteenlopende psychiatrische ziektes en in verschillende fasen van herstel. De deur van de afdeling is gesloten voor cliënten die behoefte hebben aan bescherming. Cliënten die eraan toe zijn om naar buiten te gaan, kunnen in overleg met het behandelteam wel vrij of met begeleiding in- en uitlopen. Dit bouwen we stap voor stap op.
 • De jongerenafdeling is een gesloten afdeling voor complexe zorg met tien bedden. Op deze afdeling worden voornamelijk jongvolwassenen met een psychiatrische kwetsbaarheid opgenomen in de leeftijd van 18-30 jaar.
 • De open afdelingen geven cliënten structuur en begeleiding, hier zijn alle deuren gedurende de dag open. Het doel van deze afdeling is dat de overgang naar weer thuis wonen, of elders buiten de kliniek wonen, makkelijker wordt. Mensen kunnen hier ook worden opgenomen als het thuis niet goed gaat en zij tijdelijk meer ondersteuning nodig hebben.
 • De dagbehandeling dient als tussenstap. De dagbehandeling kan opname voorkomend of opname verkortend werken. Cliënten ontvangen bij de dagbehandeling meerdere therapieën en er wordt extra dagstructuur geboden.
 • De poli statushouders biedt zorg aan statushouders met psychiatrische problemen. Er is oog voor de voorgeschiedenis van de mensen en richten zich op het verminderen van de klachten om ze de inburgering en integratie te bevorderen.

In Kliniek Eerste Constantijn Huygensstraatstaat zitten ook de psychiatrische crisisdienst SPA en de Tijdelijke Overbruggingsafdeling (TOA).

 • De Tijdelijke Overbruggingsafdeling  (TOA) is bedoeld voor cliënten die acuut opgenomen worden en wachten op een definitieve opnameplek. Zij verblijven hier tot er een geschikte opname plek vrij is op een behandelafdeling

Kliniek Nieuwe Meer: bij spoed voor EPA+-cliënten

Afdelingen

In Kliniek Nieuwe Meer bepaalt de zorgzwaarte de instroom en de interne doorstroom.

 • De afdeling High Intensive Care (HIC+)is voor cliënten met een zeer intensieve verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld. Cliënten worden bijna altijd aangemeld vanuit de ambulante teams van Arkin en vanuit de SPA. De behandeling richt zich op de psychiatrische stoornis, veiligheid en bescherming. De autonomie en de veiligheid van de cliënt staan daarbij centraal. Doel van de behandeling is, opnieuw de regie over het eigen functioneren te krijgen en te versterken. Is de crisis gestabiliseerd, dan stroomt de cliënt door naar een vervolgafdeling binnen de kliniek.
 • De afdeling High Care (HIC) is een doorstroomafdeling vanuit de Intensive Care na stabilisatie van de crisis. Ook cliënten met een mindere mate van ontregeling en een beperkt risico op separatie kunnen direct op deze afdeling worden opgenomen. De afdeling is een volwaardige psychiatrische vervolgafdeling. We werken volgens de HIC-methodiek. Dit een model voor kortdurende klinische opname in de geestelijke gezondheidszorg. Mensen in ernstige psychiatrische nood worden hier opgevangen in een veilige en beschermde omgeving, waar ze respectvolle zorg en behandeling krijgen. Centraal staat daarin het terugdringen van dwang en drang en het herwinnen van de eigen regie van de cliënt. Cliënten stromen door naar een plek buiten de kliniek: ambulante zorg o een herstelondersteunende vervolgkliniek. Ze kunnen ook doorstromen binnen de kliniek naar onze Medium Care-afdeling.
 • De afdeling Medium Care is vooral een vervolgafdeling voor de beide HIC-afdelingen. Op deze afdeling nemen we cliënten op die in de volgende fase van herstel komen. Doel van opname is voldoende herstel voor uitstroom uit deze spoedkliniek. Deze fase is niet meer passend voor de HIC, maar de cliënt is nog onvoldoende redzaam en zelfstandig om de kliniek te verlaten. Er is minder intensieve zorg nodig: de hoeveelheid begeleidingsuren, mate van controle en beheersing nemen af. De cliënt is steeds meer in staat om zelf regie te voeren over bijvoorbeeld dagindeling en zelfzorg.


Onze behandelvisie

Lees ons e-magazine

Onze behandelingen

Terug naar behandelaanbod